Úvodem

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je oborově pestrou institucí, která podporuje mezioborový dialog a poznání v širokých souvislostech. Z těchto předností vyrůstá náš potenciál pro badatelskou spolupráci či vysoká uplatnitelnost absolventů, a opakovaně jsme se k nim i v krizových situacích přihlásili.

Na druhou stranu FF UK trpí systémovými problémy a je pomalá v jejich řešení.

Fakultě jako celku chybí shoda na tom, jak v budoucnu rozvíjet kvalitu ve výuce, vědě a třetí roli. Bez vize a dohody na jejím naplňování spíše jen reagujeme na to, co přichází, místo abychom situace předjímali a usměrňovali.

Nepovedlo se zavést nástroje efektivního a transparentního fungování a řízení, například model financování základních součástí, pravidla kariérního rozvoje akademických pracovníků, dlouhodobou strategii projektového řízení či důslednou elektronizaci agend.

Fakulta zaostává v péči o zaměstnance, ve vytváření důstojných pracovních a platových podmínek i jiných forem ohodnocení. Pokud FF UK dosud drží pohromadě jako instituce, je to silou vůle jejích obětavých zaměstnanců na různých pozicích. Je to určitě obdivuhodné, ale není to v pořádku.

Tento stav omezuje náš rozvoj a přispívá k naší dlouhodobé podfinancovanosti. Jeho příčiny jsou přitom různé: nevyjasněné priority, nekvalitní vstupní analýzy, neschopnost dospět ke kompromisu a v důsledku toho i k dosažení cíle.

Úkolem budoucího vedení FF UK tak kromě řešení aktuálních krizí bude i potřeba vyrovnat se s těmito dlouhodobými systémovými nedostatky. Bez těchto změn budeme dál přešlapovat na místě a prohlubovat svou frustraci, zatímco jiné instituce se budou vyvíjet. Bez těchto změn svoje přednosti postupně promarníme a přestaneme dávat ve 21. století smysl.

Věřím, že FF UK není jen souborem autonomních pracovišť s vlastními zájmy a cíli. Věřím, že jsme jednou institucí, která je schopná priority sdílet a uskutečnit. Nabízím FF UK spolu se svým proděkanským kolegiem své návrhy řešení k otevřené debatě a své síly k jejich uskutečnění.

Eva Lehečková

 Výzvy nadcházejícího funkčního období
Priority rozvoje fakulty v jednotlivých oblastech
 Přínosy realizace návrhů pro jednotlivé typy studentů a zaměstnanců

Celá koncepce ke stažení