Priority

Priority rozvoje fakulty v jednotlivých oblastech

A. Studium a přijímací řízení

V oblasti studia se chceme zaměřit na vyhodnocení zkušeností z distanční výuky během pandemie.  Tuto příležitost spolu s novým systémem hodnocení akreditací využijeme ke zkvalitnění pregraduálního studia, abychom byli připraveni na demografický nárůst počtu uchazečů. Budeme podporovat oborovou pestrost jako devizu FF UK, posilovat předávání kompetencí a individualizaci vzdělávání a budeme pro tyto priority vytvářet dostatečné organizační i technické podmínky.

Priority:

 • ve spolupráci se studijní komisí a komisí pro vědu nastavíme systém hodnocení schválených akreditací studijních programů s cílem identifikovat funkční řešení a podpořit sdílení dobré praxe; v souvislosti s tím otevřeme diskusi o koncepci navazujícího magisterského studia, jeho cílů, vstupních a výstupních požadavků (identifikace přidané hodnoty v porovnání s bakalářským studiem, zhodnocení náročnosti a dostatečné kreditové dotace profilových předmětů, podpora specializace aj.)
 • přijmeme opatření na podporu příznivého rozložení počtu studentů na jednotlivých stupních studia (např. rozšíření možností promíjení přijímacích zkoušek, nové typy kampaní zaměřené na uchazeče, analýza propadu počtu studentů v navazujícím magisterském studiu a jeho příčin aj.)
 • budeme posilovat prvky kompetenčního a individualizovaného vzdělávání v pregraduálním studiu, včetně studentské vědy a podpory studentských aktivit zaměřených na sociální inovace (např. formou stáží, projektových seminářů s vědeckými či aplikovanými výstupy, zapojením studentů do badatelských týmů aj.)
Další kroky
   • budeme podporovat příznivé rozložení počtu studentů na jednotlivých stupních studia:
    • přípravou účinných kampaní pro uchazeče pro období vstupu početnějších populačních ročníků na VŠ (např. investice do audiovizuální propagace a kampaní na sociálních sítích s podporou absolventů, pro vybrané obory rozšíření kampaně na středoevropský prostor, rozvoj spolupráce s vybranými středními školami apod.)
    • testováním většího množství způsobů promíjení přijímacích zkoušek pro různé studijní programy na základě zkušeností jiných univerzit
    • analýzou propadu studentů v navazujícím magisterském studiu a identifikace jeho příčin
    • k podpoře doktorského studia viz oblast vědy (B.)
   • vyhodnotíme zkušenosti z distanční výuky v letech 2020 a 2021 a nastavíme podporu pro hybridní e-learning tam, kde to dává smysl (technická a metodická podpora, sdílení dobré praxe z různých kurzů, využití e-learningových opor v různých typech kurzů apod.)
   • ve spolupráci se studijní komisí a ZS zhodnotíme koncepci navazujícího magisterského studia v jednotlivých programech či studijních oblastech (např. identifikace přidané hodnoty v porovnání s bakalářským studiem, zhodnocení náročnosti a dostatečné kreditové dotace profilových předmětů, podpora kompetenčního vzdělávání, individuální profilace studentů i internacionalizace)
   • přispějeme k rozšíření nabídky stáží a projektových seminářů v různých typech studijních programů, nejen v profesních, kde jsou předepsaným standardem (ve spolupráci s externími partnery)
   • budeme podporovat existující i nové mezioborové předměty i sdílení předmětů mezi obory v relevantních případech
   • vytvoříme stabilní finanční, personální a infrastrukturní podmínky pro učitelské studium (i po skončení aktuálního univerzitního projektu OP VVV), budeme podporovat rozvoj Centra učitelství jako samostatné jednotky FF UK odpovědné za spolupráci didaktických platforem, rozvoj kvality jednotlivých složek učitelského studia, spolupráci se středními školami při realizaci praxí i s dalšími fakultami UK při realizaci mezifakultního učitelského studia.
B. Věda

V oblasti vědeckého rozvoje studentů a akademických pracovníků budeme klást důraz na smysluplnost činností plynoucích z institucionálních programů na podporu vědy, akreditací studijních programů či předpisů spojených s oblastí vědního rozvoje. Věříme, že vnímání transparentnosti a smysluplnosti dílčích požadavků a kroků ve vědeckém rozvoji umožňuje se s nimi identifikovat a naplňovat je. Ve všech krocích budeme v dialogu se zástupci oborů vyvažovat obecně platné požadavky na kvalitní výsledky vědecké činnosti na FF UK v mezigenerační struktuře a s ohledem na oborová vědecká i publikační specifika. Budeme podporovat dobrou vědu v národní i mezinárodní perspektivě, protože považujeme za důležité rozvíjet a propojovat oba aspekty.

Priority:

 • budeme konstituovat Vědeckou radu FF UK na základě hlavních dvou kritérií: a) členové svou pozici ve VR vnímají jako privilegium, z nějž vyplývá povinnost soustavně přispívat ke kultivaci vědeckého prostředí na fakultě; b) členství je založeno na vědecké brilantnosti stejně jako na oddanosti tomuto pověření, tj. do VR patří ti, kdo jsou výkonnými badateli a zaujatými učiteli
 • v interní diskusi v rámci VR FF UK a komise pro vědu vytvoříme metodiku habilitačních a jmenovacích řízení, přičemž hodnotící procesy budou nastaveny transparentně a konzistentně i právně a politicky bezrozporně
 • v oblasti doktorského studia zavedeme komplexní systém podpory doktorandů zaměřený na jejich vědecký rozvoj, průběžný postup v doktorském studiu a dostatečné finanční ohodnocení
 • budeme podporovat publikování akademických pracovníků a doktorandů v cizích jazycích ve významných oborových časopisech a u významných nakladatelů (podpora rozvoje v akademickém psaní a při hledání vhodných publikačních platforem); budeme podporovat fakultní časopisy zařazené ve významných databázích (zavedení redakčních systémů, finanční podpora redakční a recenzní činnosti)
Další kroky
   • posílíme motivaci k dobrým vědeckým výsledkům jejich odměňováním, které se bude opírat o hodnocení akademických a vědeckých pracovníků
   • budeme propagovat jednání VR FF UK s habilitačními a jmenovacími řízeními na programu (rozesílání pozvánek, streamování přednášek), vytvoříme registr habilitačních prací
   • zavedeme systémovou podporu postdoktorských pozic na FF UK (s využitím zkušeností z vybraných oblastí institucionální podpory Progres)
   • podpoříme přípravu žádostí o akreditace habilitačních a jmenovacích řízení v oborech pěstovaných na FF UK s cílem udržet všechny specializace strategicky významné pro zdárný kvalifikační růst
   • v oblasti doktorského studia:
    • budeme podporovat internacionalizaci doktorského studia např. formou vyššího počtu zahraničních členů oborových rad (bez nutnosti formální habilitace, respektive s jí odpovídající publikační a vědeckou činností), vyšším počtem zahraničních konzultantů a oponentů a doktorátů pod dvojím vedením, zajišťováním finančních zdrojů pro tuto internacionalizaci doktorského studia
    • budeme klást důraz na průběžnou evaluaci realizace nových doktorských studijních programů s cílem a) sledovat nelineární průběhy realizace doktorského studia (např. odkládání studijních povinností, prodleva ve zpracování disertace po SDZk, přerušení studia z důvodu rodičovství a návrat do studia apod.), identifikovat potíže a předcházet jim vhodnou podporou, b) identifikovat způsoby dobré praxe při realizaci klíčových studijních povinností (Doktorandské semináře, způsoby realizace SDZk, průběžné kontroly plnění studijních povinností apod.) a mezioborově je sdílet
    • v zájmu podpory realizace doktorského studia ve standardní době a) v evaluacích doktorského studia, jichž se účastní doktorandi i školitelé, budeme monitorovat mj. jejich komunikaci a průběžnou vytíženost školitelů; b) v diskusi s garanty programů revidujeme kritéria přijímacího řízení; c) budeme důsledně sledovat meziroční hodnocení doktorandů podle stanovených kritérií
    • budeme podporovat různé způsoby finančního ohodnocení doktorandů (základní stipendia v dostatečné výši, podpora vlastní projektové činnosti, zapojení doktorandů do seniorních projektů)
    • ve spolupráci s oborovými radami rozvineme spolupráci doktorandů z různých oborů s podobnými tématy (identifikace souvislostí mezi disertacemi pomocí propracovanějšího systému klíčových slov v SIS, sdílené doktorandské semináře i prezentace výsledků apod.)
   • v oblasti publikační činnosti
    • budeme podporovat vyvážené publikační portfolio akademických pracovníků i doktorandů, zahrnující i publikace v předních zahraničních časopisech daných oborů
    • zhodnotíme výhodnost oborového členění fakultních publikačních řad, případně najdeme jiný způsob členění
    • budeme podporovat fakultní časopisy zařazené do významných databází (Scopus, Web of Science), např. využitím redakčních systémů a finanční podporou redakční a recenzní činnosti
    • budeme podporovat jednotlivé kroky v oblasti open science (podpora sdílení výstupů pod volnou licencí, podpora prostředí pro sdílení výzkumných dat aj.)
C. Projektové řízení

Z dlouhodobého hlediska musí FF UK systematicky pracovat na vyváženějším projektovém portfoliu, jež bude zahrnovat také větší podíl prestižních projektů vyhlašovaných Evropskou komisí. Pro dosažení tohoto cíle vytvoříme ucelený systém projektové přípravy, který bude zohledňovat (jak finančně, tak odborně) časovou náročnost a relativně velké riziko opakovaného neúspěchu z důvodu vysoké konkurence v rámci nejprestižnějších grantových schémat. Musí nastavit takové mechanismy, jež usnadní spolupráci větších týmů akademiků a administrativních pracovníků během přípravy i řešení projektu. Cenné zkušenosti pro tento cíl získáváme od roku 2018 v rámci projektu KREAS, avšak FF UK má potenciál vystavět i nad rámec jednoho projektu stabilní, skutečně prestižní badatelská centra, a to na celoevropské úrovni.

Priority:

 • vytvoříme koncepci projektové činnosti na FF UK, která bude motivovat k high-risk high-gain výzkumným aktivitám, zachová tradiční oborové rozdělení, ale zároveň nabídne i jednoduchou možnost operativního vytváření mezioborových pracovních týmů a umožní zapojení aktivním badatelům napříč institucionální hierarchií včetně studentů v doktorských programech
 • budeme vyhledávat vhodné projektové výzvy (příprava strukturálních projektů, zapojení do nových schémat reagujících na humanitní a společenskovědní výzvy vyvolané koronavirovou pandemií, MSCA a programy Evropské komise zahrnující tzv. „widening countries“ aj.)
 • zefektivníme podporu přípravy projektů, jež by motivovala k podávání projektů (podpora ZS a badatelských týmů při přípravě projektů, vytvoření systému dobré praxe v oblasti strategických opakujících se výzev včetně obsahové zpětné vazby k připravovaným žádostem, zachování administrativního týmu projektu KREAS pro strategickou činnost dovnitř FF, podpora centrálního kofinancování u strategických projektů)
Další kroky
   • pro ucelenou koncepci projektové činnosti na FF UK vytvoříme systém evidence badatelských týmů, zaměříme se na zvyšování konkurenceschponosti připravovaných projektů (originální badatelské záměry, navázání mezinárodní spolupráce, propojení sféry akademické a neakademické, atd.), zaměříme se na využití nástrojů usnadňujících prezentaci výzkumu FF UK i lepší orientaci v rámci FF samotné
   • budeme identifikovat vhodné projektové výzvy, konkrétně:
    • identifikujeme výzkumné oblasti, v nichž by FFUK mohla žádat z pozice člena skupiny tzv. „widening countries“ o některé z projektových schémat Evropské komise zaměřené na tyto státy (ERA Chairs; Twinning; Teaming); alespoň jeden takový projekt získáme
    • nastavíme funkční systém projektové podpory na úrovni post-doc se sestavováním projektových záměrů do programu MSCA; získáme alespoň jeden Marie Skłodowska-Curie projekt v roli hostitelské instituce a zvýšíme úspěšnost našich studentů a akademických pracovníků v jejich získávání
    • zahájíme koncepční přípravu a podporu dalších strukturálních projektů financovaných z fondů EU (bez ohledu na pravděpodobný přeryv mezi programovacími obdobími)
    • zapojíme se do nových programových schémat, např. do vznikajícího Plánu národní obnovy (chystaného vládou ČR pod vedením RVVI), jenž zohledňuje i humanitní a společenskovědní perspektivu při řešení situace vyvolané koronavirovou pandemií)
    • budeme vyhledávat příležitosti pro aktivní zapojení FF v orgánech a institucích, jež na národní úrovni definují projektové výzvy
   • zefektivníme podporu přípravy projektů, jež by motivovala jak akademické, tak i administrativní pracovníky k podávání projektů nových:
    • budeme podporovat základní součásti a badatelské týmy při přípravě projektů (vyhledávání vhodných výzev vzhledem ke specializaci, hledání vhodných formátů pro podporu mezinárodní spolupráce fakultních týmů se zahraničními, zpětná vazba pro neúspěšné, ale perspektivní žádosti, podpora znovupodání apod.)
    • vytvoříme systém dobré praxe v rámci FF UK v oblasti opakujících se strategických výzev (Erasmus+, MSCA fellowship, Horizon 2020, apod.)
    • vypíšeme výzvy pro finanční podporu při přípravě prestižních mezinárodních, případně národních aplikačních projektů
    • rozšíříme kapacity podpůrných oddělení tak, aby poskytovala kromě administrativní podpory projektů i podporu obsahovou, formou zpětné vazby od (a) vyškolených administrátorů (možnost uplatnění bývalých studujících); (b) akademiků vzájemně (podmíněno nastavením systému vnitřního odměňování), c) externích konzultantů (v rámci existujících nebo vznikajících podpůrných center, například nového centra pro podporu podávání ERC projektů UK a AV ČR)
    • v nových projektových záměrech vyčleníme prostředky na zvýšení odborné kvalifikace pracovníků administrativy FFUK
    • zajistíme centrální kofinancování strategických projektů, viz např. projekty PRIMUS
D. Internacionalizace

Zahraniční mobilita zaměstnanců se musí rozvíjet v úzkém vztahu s rozvojem vědy a projektovou činností fakulty. Měla by mít pozitivní vliv na kvalitu bádání a výuky, ulehčit identifikaci nových grantových příležitostí, zviditelňovat přední oblasti pěstované na fakultě a zvyšovat její prestiž jak doma, tak v zahraničí. Pro studenty je zahraniční mobilita příležitostí k nabývání teoretických znalostí a praktických zkušeností, a tak přispívá k jejich osobnímu růstu a uplatnění v nadnárodním rámci. Koncepční rozvoj internacionalizace fakulty musí probíhat v úzké spolupráci s dalšími odděleními děkanátu, zejména s těmi, která mají na starosti propagaci a projektové řízení. Fakulta musí také reflektovat proměny mezinárodních kontaktů způsobené koronavirovou pandemií a flexibilně na ně reagovat.

Priority:

 • zvýšíme informovanost pregraduálních studentů o možnostech a různých formách průběhu mobilit, budeme podporovat udržování jejich široké nabídkysmysluplnou vazbu na domácí studium
 • budeme podporovat zavedení cizojazyčných studijních programů (včetně joint-degree) v prestižních a strategických specializacích na magisterském a doktorském stupni
 • podpoříme větší internacionalizaci doktorského studia včetně hlubšího zapojení zahraničních školitelů, konzultantů a členů oborových rad
 • budeme podporovat mobility související s činnostmi existujících oborových a mezioborových badatelských skupin, zejména ty, které mají potenciál vést k navazující vědecké, výukové a projektové spolupráci; ulehčíme budování mezinárodních týmů
 • zjednodušíme integraci virtuálních mobilit do studia i akademické praxe
 • vypracujeme novou strategii propagace FF UK v zahraničí
Další kroky
   • vytvoříme manuál “Jak na virtuální mobilitu” pro studenty i zaměstnance – včetně nové nabídky virtuálních mobilit v Erasmus+, budeme sdílet zkušenosti s budováním mezinárodních kontaktů on-line, zajistíme odpovídající technické vybavení
   • budeme dlouhodobě rozvíjet hybridní výuku pro zahraniční zájemce a zasadíme se o to, aby co nejširší spektrum předmětů vyučovaných na FF UK bylo začleněno do mezinárodní nabídky aliance 4EU+
   • budeme dále rozvíjet program podpory cizojazyčné výuky doktorandů
   • budeme průběžně odstraňovat administrativní překážky v zapojování zahraničních akademiků a badatelů do spolupráce s FF UK na různých úrovních (krátkodobé pobyty, hostující profesoři, postdoc, zaměstnanci s cizí státní příslušností) s cílem otevírat fakultu systémově zahraničním kontaktům a spolupráci; budeme prosazovat širší uznávání akademických hodností ze zahraničí a co největší otevřenost výběrových řízení na akademické a vědecké pracovníky pro zahraniční uchazeče
   • posílíme dostupnost informací v angličtině pro zaměstnance, doktorandy a studenty pregraduálního studia, včetně vnitrofakultních administrativních procesů
   • vytvoříme systém co nejefektivnějšího využití různých typů financování mobilit tak, aby byly zahraniční stáže otevřené co největšímu počtu zájemců a zároveň vedly k vědeckým výsledkům; vypracujeme schéma návaznosti jednotlivých typů stáží
   • v případě obnovení příjmů z komerčních vzdělávacích programů zahraničních studentů obnovíme fond na podporu konferenční a projektové mobility pracovníků základních součástí, případně zajistíme možnost jedné evropské konferenční cesty ročně pro každého akademického pracovníka FF UK
   • budeme intenzivně vyjednávat s rektorátem o seznamu strategických partnerů UK tak, aby jeho složení odpovídalo potřebám fakulty a napomáhalo jejímu vědeckému rozvoji; zasadíme se o to, fakulta měla při tvorbě zahraniční politiky UK váhu odpovídající jejímu významu
   • sestavíme průběžně aktualizovanou internetovou příručku pro studenty pregraduálního a postgraduálního studia k hlavním typům zahraničních mobilit zahrnující popis řešení opakujících se situací
   • budeme prosazovat organičtější začlenění mobilit do nových a upravovaných studijních plánů tak, aby výjezdy nevedly k prodlužování studia
E. Vnější vztahy a třetí role

Humanitní vědy jsou v konkurenci s vědami přírodními silné pouze potud, pokud dokáží veřejnosti i kolegům z jiných fakult nabízet celostní analýzy společenských jevů. FF UK pro to má vynikající předpoklady: vnímáme ji jako instituci plnou vynikajících nápadů, publikací i výsledků. Naší velkou předností je to, že naší fakultou prošly a procházejí tisíce jednotlivců, kteří se identifikují s fakultním profilem a profesně mnohdy působí v relevantních partnerských institucích a státní správě. Naší prioritou je proto podpořit funkčnost vnitřní sítě fakultních aktérů zaujatých pro konkrétní témata a jejich veřejnou propagaci či meziinstitucionální spolupráci. Od této průběžně aktualizované funkční sítě chceme odvíjet strategie prezentace a spolupráce zaměřené na různé cílové skupiny: uchazeče, absolventy, donory, akademické i neakademické instituce a média. Všechny koncepční kroky budeme průběžně konzultovat s komisí pro vnější vztahy FF UK.

Priority:

 • zavedeme nové způsoby propagace FF UK a jejích vědeckých, pedagogických i aplikačních výsledků, a to ve spolupráci s novými partnery (podcasty, výuková a popularizační videa, výukové hry, webový časopis propagující humanitní vědy, rozšíření spolupráce se středními školami, záštita nad středoškolskými soutěžemi, popularizační akce zaměřené na uchazeče aj.)
 • rozšíříme portfolio spolupracujících institucí, včetně neakademických, nastavíme pravidla pro takovou spolupráci; zvýšíme aktivitu FF UK v oblasti fundraisingu, zejména specifické podpory konkrétních popularizačních a aplikačních projektů
 • budeme podporovat studentskou i akademickou projektovou činnost v oblasti aplikací výsledků výzkumu, sociálních inovací a inovací ve vzdělávání; nastavíme spolupráci v rámci univerzitního science centra a zapsaného ústavu v Kampusu Hybernská
 • rozšíříme nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro různé cílové skupiny, včetně distančních podob a kurzů připravujících učitele, zjednodušíme a digitalizujeme administrativní proceduru spjatou s těmito kurzy
Další kroky
   • zavedeme jednoduchý nástroj pro vnitřní evidenci o významných výsledcích studentů a akademických pracovníků v oblasti výuky, vědy a popularizace i vystoupení v médiích
   • zavedeme ucelenou strategii spolupráce s absolventy s cílem podpořit jejich vztah k fakultě i po absolutoriu; zachováme informační newsletter pro absolventy, po určitou dobu zachováme absolventům fakultní email, vytvoříme atraktivní portfolio příležitostí, jak se mohou absolventi zapojovat do chodu fakulty (poskytování zpětné vazby, realizace stáží, zapojení do výuky, finanční a věcná podpora apod.)
   • budeme podporovat studentskou činnost směřující k propagaci fakulty (podpora dobrovolnické činnosti, studentských spolků a jimi organizovaných činností včetně akcí pro uchazeče, možnost realizovat projektové aktivity zaměřené na veřejnost a uchazeče jako volitelný předmět aj.)
   • ve spolupráci s partnerskými institucemi zajistíme technické vybavení a zázemí pro tvorbu audiovizuálních obsahů určených k propagaci (podcastů, výukových a propagačních videí apod.)
   • vytvoříme přehledné návody pro zásady spolupráce s externími institucemi různých typů (akademické v ČR i zahraniční, podniky, základní a střední školy apod.)
   • prohloubíme spolupráci s hl. m. Praha (na bázi Kampusu Hybernská i formou projektových výzev), budeme přispívat k tvorbě jeho strategií rozvoje, budeme se podílet na společných akcích pro veřejnost aj.
   • otevřeme širokou debatu v akademické obci k tomu, které významné dny a svátky bude FF UK pravidelně připomínat a jakým způsobem
   • budeme podporovat organizační a produkční zajištění profilových akcí FF UK
F. Infrastruktura a informační zdroje

V příštím období bychom se měli zaměřit na zkvalitnění fyzického i virtuálního pracovního prostředí . Prostorovým využitím se zabýváme v části II (oddíly 2 a 3). V oblasti informačních zdrojů se zaměříme na jednoduché i komplexnější změny vedoucí k digitalizaci agend. Do infrastruktury v širším slova smyslu zařazujeme i zásadní přispění administrativně-technických zaměstnanců FF UK k hladkému provozu fakulty i jejích agend. Hlavním cílem v této oblasti je pro nás dostatečné personální zajištění agend prioritních pro rozvoj fakulty a rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců oddělení děkanátu (další viz oblast Podpora studentů a zaměstnanců).

Priority:

 • realizujeme audit vytíženosti technicko-hospodářských pracovníků na jednotlivých odděleních děkanátu, identifikujeme nedostatečné personální kapacity pro pokrytí fakultních potřeb a upravíme rozložení administrativních sil v rámci systému; budeme podporovat rozvoj kompetencí v angličtině u zaměstnanců děkanátu
 • zaměříme se na důslednou elektronizaci a zjednodušení administrativní agendy (např. omezení opakovaného zadávání údajů v systémech, omezení fyzicky podepisovaných dokumentů a jejich oběhu, elektronizace cestovních vyúčtování, kalkulačka pro výpočet výše prospěchového stipendia apod.); zajistíme koncepční a personální rozvoj oddělení informačních systémů s cílem zrychlit digitalizaci rutinních fakultních procesů
 • zajistíme vybavení usnadňující online akce (vybavené interaktivní učebny pro hybridní výuku, online konference, prostory vhodné pro účast na online výuce apod.)
 • zajistíme další rozvoj knihoven respektující potřeby různých skupin klíčových uživatelů (jednoduchost a dostupnost knihovních služeb, vybavení centrálních studoven, digitální akvizice a digitalizace papírových zdrojů, zachování multifunkčnosti oborových knihoven)
 • budeme rozšiřovat využití nástrojů podporujících otevřenou vědu (např. publikování výsledků a sdílení dat pod volnou licencí)
Další kroky
   • prověříme a ozkoušíme možnosti centrálního rozvrhování
   • provedeme revizi a aktualizaci struktury webu a intranetu tak, aby informace a zdroje pro klíčové kategorie uživatelů byly přehledné a na jednom místě
   • zlepšíme konektivitu v budovách FF (WIFI, rychlý tisk z mobilních zařízení na tiskárnách, napojení na AV systémy v učebnách apod.)
   • obnovíme koncepční tlak na rozvoj SIS, který v minulosti přispěl k zavedení důležitých modulů
   • zavedeme nástroje usnadňující vedení základních součástí, např. srozumitelné manažerské přehledy pro vedoucí ZS nebo děkanátem a fakultní praxí prověřený formulář pro správu položkových rozpočtů základních součástí
   • zaměříme se na zavedení a zlepšení propojování existujících systémů (např. výzkumná data a publikace z GAP a OBD na web, data z WhoIS pro automatické vyplňování formulářů atp.)
   • v rámci omezení oběhu fyzicky podepisovaných dokumentů:
    • zavedeme elektronicky certifikované emaily pro studenty i zaměstnance
    • zavedeme a rozšíříme oběhové aplikace (žádosti, žádanky, výstupní listy, cestovní příkazy aj.)
   • budeme dbát na zajištění dostupnosti elektronických informačních zdrojů a na digitalizaci dosud papírových zdrojů
   • v oblasti knihovních služeb je pro nás prioritou otevírací doba knihoven, technické vybavení a přívětivé zázemí, které bude podporovat jak delší samostudium, tak skupinovou práci
   • u existujících oborových knihoven budeme klást důraz na vyvažování profesionality služeb odpovídajících centrální knihovně a na zachování role oborové knihovny v životě daného ústavu, ať se jedná o dostupnost knihovního fondu či zapojení knihovny do pedagogické nebo výzkumné činnosti ústavu
G. Podpora studentů a zaměstnanců

Kromě finanční stability, k níž mají přispět opatření navržená výše, přispívají k pracovní spokojenosti  i jiné aspekty, a to zejména různé formy podpory zaměstnanců a zkvalitnění psycho-sociálního pracovního prostředí. Posílení těchto aspektů nemusí být finančně náročné, ale může zrychlit a zjednodušit práci samotnou nebo přispět k lepšímu vyvážení pracovního a osobního života. V souladu s dostupnými tuzemskými výzkumy se ve větší míře, než bylo dosud na fakultě zvykem, zaměříme na podporu v oblasti pracovního zdraví (podporu při zvládání vysoké pracovní zátěže, pracovního stresu a syndromu vyhoření), na podporu při skloubení rodinného a pracovního života, a rovněž na zvýšení kvality vedení, zejména vedení začínajících akademiků, tj. (post)doktorandů.

Priority:

 • zavedeme pozici koordinátorky personální podpory a vzdělávání (viz níže): součástí pozice bude odpovědnost za pravidelné průzkumy pracovní spokojenosti a identifikace konkrétních priorit zaměstnanců a studentů
 • budeme podporovat pracovní zdraví a kvalitu psycho-sociálního pracovního prostředí u zaměstnanců i studentů FF UK: zahrnuje podporu individuálního sociálního a psychologického poradenství pro studenty a zaměstnance (včetně vyhledávání vhodných projektových výzev a podpory při psaní žádostí) a dále organizaci kurzů a projektových seminářů pro studenty a zaměstnance zaměřených na: a) profesní růst, b) kariérní poradenství, c) psychické zdraví v kontextu pracovní/studijní činnosti (např. prevence a zvládání pracovní/studijní zátěže, pracovního stresu a syndromu vyhoření, harmonizace práce/studium-volný čas), d) manažerské dovednosti pro vedoucí kateder a týmů, jelikož kvalita vedení je integrální pro institucionální kvalitu, výkonnost a pracovní spokojenost akademických i neakademických pracovníků
 • zlepšíme dostupnost informací (informační brožury pro nové zaměstnance, řešitele grantů, vedoucí základních součástí, akademiky-cizince a doktorandy; pravidelný fakultní newsletter)
 • budeme podporovat rodiče-akademiky: vypsání projektů pro akademické pracovníky vracející se po rodičovské dovolené, podpora dětského koutku, zavedení systému individuálního hlídání, zjištění poptávky a nabídky ohledně zajištěných míst v pro zaměstnance FF jako alternativa k fakultní mateřské škole, hledání projektových prostředků pro takovou externí spolupráci
 • rozšíříme zaměstnanecké benefity (osobní rozvoj, psychické a fyzické zdraví, levné mobilní tarify pro zaměstnance, slevy na kulturní akce a do restauračních zařízení apod.)
Další kroky
   • budeme oceňovat a dále podporovat výsledky studentů a zaměstnanců (zavedeme transparentní způsob finančního ohodnocení za vynikající výsledky v oblasti vědy a projektové činnosti, zavedeme fakultní cenu pro nejlepší disertaci a fakultní cenu pro nejlepšího pedagoga)
   • zavedeme stipendijní balíčky pro základní součásti na realizaci pomvědských činností, které budou administrované podobně jako prostředky na mobilitu určené základním součástem, což vedoucím ZS umožní flexibilněji rozdělovat stipendia podle splněných úkolů
   • zavedeme jednoduchý způsob poskytování zpětné vazby k tomu, co je na fakultě třeba zlepšit, otevřený studentům i akademickým pracovníkům
   • pro mezinárodní projektové žádosti vypracujeme strategii podpory zaměstnanců a zajištění rovných příležitosti
   • kroky směřující ke zlepšení zaměstnaneckých podmínek budeme průběžně konzultovat s výborem odborové organizace