Přínosy

Přínosy realizace návrhů pro jednotlivé typy členů akademické obce a zaměstnanců FF UK

student pregraduálního studia
 • navýšení kompetenční složky ve studiu (projektové semináře, možnosti stáží)
 • postup v elektronizaci rutinních procesů při studiu (centrální rozvrhování, žádosti, konektivita v budovách FF)
 • jasné formy podpory vědecké činnosti studentů v rámci studia (studentské projekty, zapojování do badatelských týmů, publikační podpora)
 • jasné formy podpory činnosti studentů pro akademickou obec i veřejnost v rámci studia (podpora spolků, dobrovolnické činnosti, seminářů s mediálními výstupy apod.)
 • informační brožura provádějící výběrem a přípravou zahraniční stáže
 • rozšíření opor pro překonávání překážek ve studiu (poradenství, speciální kurzy zaměřené na psychické zdraví a zdolávání stresu a na podporu úspěšného uplatnění)
 • systém kvalitní přípravy učitelů kompatibilní s dalšími fakultami UK
 • posílení možnosti průběžně dávat podněty ke zlepšení kvality pregraduálního studia, zavedení efektivní zpětné vazby
doktorand
 • informační brožura pro nové doktorandy
 • posílení role doktoranda prostřednictvím průběžných evaluací
 • posílení možnosti průběžně dávat podněty ke zlepšení kvality doktorského studia a nastavení efektivní zpětné vazby
 • podpora personálního a profesního rozvoje (poradenství, vzdělávací kurzy, mentoring)
 • prohloubení mezinárodního rozměru doktorského studia
 • větší propojení studentů různých oborů s podobným zaměřením
 • systematická podpora a rozvoj schopností projektového a akademického psaní
 • větší možnosti zapojování do probíhajících výzkumných projektů
 • podpora doktorandů-rodičů v různých fázích doktorského studia
 • podpora získávání prvních pedagogických zkušeností na VŠ (včetně specializovaného vzdělávání)
akademický pracovník
 • transparentní prodlužování smluv a udělování smluv na dobu neurčitou v souladu s principy kariérního rozvoje
 • transparentní metodické pokyny pro habilitační a jmenovací řízení
 • efektivní elektronizace běžných agend
 • finanční bonifikace za excelentní publikace a získání prestižních grantových projektů
 • systematická podpora personálního a profesního rozvoje (poradenství, vzdělávací kurzy)
 • podpora členství v badatelských týmech
 • systémová podpora high-risk high-gain výzkumu (obzvláště inovativní výzkum, který s sebou ovšem nese vyšší riziko neúspěchu)
 • konzultace vhodných projektových výzev, zpětné vazby k projektovým žádostem, podpora znovupodání
 •  u strategických projektů finanční podpora při psaní projektu
 •  u strategických projektů zajištění centrálního kofinancování
 • informační brožura pro nové zaměstnance v češtině a v angličtině
 • podpora rodičů-akademiků v návratu k pedagogické a vědecké činnosti
 • rozšíření zaměstnaneckých benefitů
vědecký pracovník
(řešitel/člen týmu grantového projektu)
 • informační brožura pro nové řešitele projektů v češtině i angličtině
 • začlenění do systému podpory badatelských týmů
 • podpora centrálního kofinancování u strategických projektů
 • podpora při přípravě dalších projektových žádostí
 • pomoc s vyhledáváním vhodných spolupracovníků v rámci FF UK
 • systematická podpora personálního a profesního rozvoje (poradenství, vzdělávací kurzy)
 • možnosti zapojení do navazujících projektů
vedoucí základních součástí
 • nástup v předem stanovených částech roku
 • příručka a školení pro nové vedoucí ZS
 • transparentní a spravedlivý systém odměňování vedoucích ZS
 • platný řád kariérního rozvoje pracovníků umožňující systémové řešení personálního rozvoje pracoviště
 • nástroje pro efektivní správu rozpočtu ZS
 • efektivní sdílení informací a dobré praxe v různých oblastech života ZS
 • finanční bonifikace ZS za excelentní publikace a získání prestižních grantových projektů
 • zajištění centrálního kofinancování u strategických projektů
 • stabilní a prediktabilní prostředí umožňující koncepční rozvoj součásti
vedoucí oddělení děkanátu
 • příručka a školení pro nové vedoucí oddělení děkanátu
 • možnost připomínkovat vznikající aplikace
 • možnosti vzdělávání a profesního růstu
 • finanční bonifikace při vynikajících výsledcích daného oddělení
 • zachování podpory rozvoje jazykových kompetencí v angličtině u zaměstnanců děkanátu
 • efektivní elektronizace agendy, omezení oběhu dokumentů
 • posílení systematické podpory personálního a profesního rozvoje (poradenství, vzdělávací kurzy)
 • rozšíření zaměstnaneckých benefitů
zaměstnanec děkanátu
 • možnosti vzdělávání a profesního růstu
 • jasné vymezení agendy a personální posílení v případě přetížení
 • finanční bonifikace při vynikajících výsledcích daného oddělení
 • rozšíření zaměstnaneckých benefitů
 • posílení systematické podpory personálního a profesního rozvoje (poradenství, vzdělávací kurzy)
 • efektivní elektronizace agendy, omezení oběhu dokumentů
 • zachování podpory rozvoje jazykových kompetencí v angličtině u zaměstnanců děkanátu