Výzvy

Výzvy nadcházejícího funkčního období

V nadcházejícím funkčním období stojí fakulta před změnami (zčásti připravovanými celouniverzitně), které výrazně ovlivní její další chod a mohou přispět k jejímu viditelnému rozvoji. Navrhneme takové způsoby realizace, které budou pro fakultu organizačně i finančně co nejvýhodnější, a zasadíme se o jejich vyjednání v rámci univerzity. Zaměříme se na to, aby se jednotlivé změny na fakultě zaváděly ve vzájemných souvislostech s co nejmenší administrativní zátěží.

Mezi zásadní výzvy pro fakultu v příštích letech patří:

1. Nastavení vnitrofakultních systémů plynoucích z nových předpisů a rozvojových kroků na UK
 • zavedeme systém kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků

Zavést pravidla kariérního rozvoje akademických pracovníků se fakulta neúspěšně pokusila už v letech 2015-2017. Souhlasíme s tím, že takový systém je na FF UK nezbytný. Přínosem jeho zavedení bude nastavení transparentních podmínek kariérního růstu pro všechny relevantní aktéry: jednotlivé akademické a vědecké pracovníky, vedoucí základních součástí i vedení fakulty. Zasadíme se o smysluplné upřesnění připravovaného univerzitního předpisu na fakultní úrovni tak, aby byly rovné podmínky pro všechny akademické pracovníky, ale zároveň se zohledňovala oborová i individuální specifika kariérního rozvoje. Zaměříme se na to, aby byl celý systém nastaven co nejvhodněji z hlediska potřeb FF UK, ale zároveň co nejjednodušeji. Systém doplníme o podpůrné služby, které vytvoří podmínky pro úspěšnou realizaci plánů kariérního rozvoje.

 

 • zavedeme systém průběžného hodnocení kvality akreditací studijních programů

V přechodném období minulých let, kdy bylo v důsledku změny vysokoškolského zákona nutné znovu akreditovat všechny studijní programy, fakulta pochopitelně zčásti rezignovala na systém projednávání připravovaných akreditací zavedený panem děkanem Stehlíkem. Tento způsob projednávání přitom umožňuje shromažďovat a sdílet informace o dobré praxi v různých typech programů. Akreditační proces je nyní dokončen a původní praxi je tak možné oživit. UK nyní připravuje systém povinného hodnocení kvality akreditací studijních programů schválených Radou pro vnitřní hodnocení. Zasadíme se o to, aby hodnotící proces probíhal transparentně a byl i nadále užitečným nástrojem podpory a inovace studijních programů na FF UK. Zaměříme se na to, aby hodnocení studijních programů netvořilo novou administrativní zátěž.

 

 • přispějeme k doladění systému hodnocení vědních oblastí na UK

Mezinárodní hodnocení vědních oblastí na UK, které bylo realizováno pilotně v letech 2019-2021, se má periodicky opakovat a bude mít dopad na rozdělování příspěvků na vědu. Podporujeme tento typ hodnocení vědy, které upřednostňuje kvalitu před kvantitou a ukazuje, jak si fakulta stojí v mezinárodním kontextu srovnatelných institucí. Některé prvky hodnotícího procesu v pilotním kole však nebyly nastaveny natolik přesně a transparentně, aby umožňovaly spolehlivou interpretaci výsledků a mohly vést ke strategickým rozhodnutím ohledně budoucího rozvoje jednotlivých vědních oblastí. Zasadíme se v diskusi s vedením univerzity a dalšími fakultami o to, aby se nastavení a průběh tohoto hodnocení dále zkvalitňovaly a využitelnost zpětné vazby tak byla pro naši fakultu větší. Stanovisko mezinárodního hodnotícího panelu, že FF UK je s ohledem na kvalitu své vědy v rámci univerzity podfinancovaná, rovněž vytváří příležitost k jednání o navýšení příspěvku pro naši fakultu.

 

 • zasadíme se o smysluplnou realizaci institucionální podpory vědy v programu Cooperatio

Program Cooperatio naváže od roku 2022 na dosavadní program institucionální podpory vědy Progres. Zasadíme se o to, aby fungování programu Cooperatio bylo nastaveno racionálně a zohledňovalo rizika (viz například role a kompetence koordinátorů a rad budoucích mezifakultních oblastí v tomto programu, hodnocení a vztah kvality průběžných výstupů s případnými dopady pro jednotlivé členy programu Cooperatio aj.). Zaměříme se na to, aby i přes deklarovaný princip inkluzivnosti rozdělování prostředků v rámci FF UK podporovalo a odměňovalo kvalitní vědeckou činnost.

Nové hodnotící systémy, zejména hodnocení UK na úrovni oborů napříč fakultami, hodnocení oborů na FF a individuální hodnocení akademických pracovníků, se pokusíme sladit tak, aby byly jednotlivé úrovně propojené a vedly k relevantním informacím. Ty se následně využijí i v modelu financování základních součástí. (viz níže)

2. Stabilizace finanční situace FF UK a nastavení udržitelného modelu financování

Fakulta se periodicky ocitá ve finančně obtížných situacích, aktuálně z důvodu koronavirové pandemie. Bohužel neexistuje snadné řešení, které by bylo založeno na jedné změně a projevilo by se meziročně; kroky musejí být komplexní a projeví se nejdříve ve střednědobém horizontu. Cílem takových kroků je stabilizace finanční situace fakulty, zvýšení jejích rezervních prostředků a finanční ocenění pracovníků fakulty za jejich konkrétní přínosy pro rozvoj fakulty. Ve všech těchto oblastech chceme nejprve zpřístupnit co nejúplnější, aktualizovaná a interpretovatelná data o činnosti fakulty a na jejich základě povedeme diskusi o způsobech jejich využití. Tyto kroky propojíme s hodnotícími systémy uvedenými výše a dosáhneme systémově lepšího finančního ohodnocení akademických a vědeckých pracovníků FF UK.

Budeme se soustředit zejména na tyto oblasti:

 

 • zavedeme transparentní model financování základních součástí

Budeme vycházet z aktuálních a průběžně aktualizovaných kvantitativních dat, přičemž do principů tohoto modelu vtělíme typologii a diverzifikaci základních součástí a v dialogu s nimi specifikujeme funkční a preferované modely rozvoje pro jednotlivé typy. Model založíme primárně na výukové a vědecké složce a v obou těchto pilířích propojíme kvantitativní údaje s kvalitativními. Budeme jej zavádět postupně, se snižujícím se podílem historické složky, aby byla umožněna adaptace základních součástí na nové podmínky. Vytvoříme systém vnitřního hodnocení vědy na FF UK, vycházející z aktuálních dat a principů kvalitativního srovnávacího hodnocení (benchmarking), které bude zohledňovat oborová specifika.

 

 • rozšíříme zdroje příjmů do rozpočtu fakulty

Vytvoříme a uplatníme strategie projektové činnosti FF UK s cílem zvýšit počet ambiciózních projektů s velkým přínosem (Horizon Europe, Expro a JuniorStar GAČR apod.). Budeme podporovat vědeckou činnost na úrovni badatelských týmů s cílem zkvalitňovat vědecké výsledky, a tím navyšovat příjem fakulty v oblasti institucionální podpory vědy. Zaměříme se více i na získávání aplikačních projektů zaměřených na sociální inovace a inovace ve vzdělávání ve spolupráci s externími partnery. Navýšíme příjmy z doplňkové činnosti, příjmy ze sponzorských darů a jiné formy podpory prostřednictvím fundraisingu.

 

 • rozšíříme prostory využívané FF UK a zajistíme jejich efektivní využití

Připravíme koncepci využití vlastních i pronajatých budov na základě výsledků prostorového auditu. Naší prioritou bude realizace projektu Opletalova (viz níže), zajistíme také efektivní využití prostor v objektu Voršilská po skončení projektu KREAS s cílem podporovat projektovou a vědeckou činnost. Zavedeme centrální rozvrhování ve velkých učebnách, pokusíme se navýšit prostory pro doktorandy. Ve spolupráci s relevantními vnitrouniverzitními pracovišti či externími organizacemi provedeme energetický audit v budovách FF UK s cílem snížit investice do provozu o 10 % do roku 2025; zvážíme zavedení různých prvků cirkulární ekonomiky ve fungování fakulty.

3. Zdárný průběh rekonstrukce objektu v Opletalově ulici

Fakulta do rekonstrukce budov v Opletalově ulici vstupuje ve finančně nestabilní situaci bez dostatečných rezerv, přitom je pevně stanoven konec čerpání prostředků z daného investičního programu MŠMT a je zjevné, že fakulta ze svých zdrojů nezajistí všechny prostředky nutné pro financování realizace projektu. Je přitom naprosto zásadní, aby rekonstrukce budov v Opletalově ulici již proběhla, byla zdárně dokončena a přesunuly se tam základní součásti, s nimiž byl přesun na základě koncepce dohodnut. V souvislosti s tímto projektem se budeme soustředit na následující priority:

 • zajistíme pečlivý dohled nad tím, aby stavební práce probíhaly v dohodnutém rozsahu v termínu a co nejvíce se tak omezilo množství víceprací a dodatečných nákladů;
 • v dostatečném předstihu podáme žádost o čerpání prostředků z univerzitního fondu určeného ke kofinancování větších investičních projektů UK a přispějeme k vstřícnému projednání fakultní žádosti na úrovni EK AS UK, AS UK i vedení Univerzity.
 • budeme dbát na věcnou spolupráci vedení fakulty, oddělení investic, dotčených základních součástí, architektonické kanceláře i zhotovitelů stavby, aby nedocházelo k nežádoucím prodlevám v jednáních.
4. Spolupráce v rámci fakulty i univerzity

Filozofická fakulta je organickým společenstvím lidí, které spojuje přesvědčení, že humanitní a společenské vědy jsou pro zdravý rozvoj svobodné společnosti klíčové. Budeme přednostně dbát na to, aby spolu členové akademické obce i další zaměstnanci komunikovali, sdíleli informace a spolupracovali. Jen tak může fakulta dobře fungovat a zároveň hájit své zájmy i v rámci Univerzity Karlovy jako její důležitá a prestižní složka. V rámci podpory této spolupráce se budeme soustředit na následující kroky:

 • zaměříme se na průběžnou informovanost akademické obce o aktuálním dění včetně připravovaných koncepčních kroků (mj. formou pravidelného fakultního newsletteru)
 • budeme dbát na úzkou spolupráci vedení fakulty a fakultních orgánů i dalších skupin aktérů (partnerská spolupráce a komunikace s AS FF UK, využívání fakultních komisí k rozvoji příslušných agend, vedoucích ZS a koordinátorů vědních oblastí, např. v projektu Cooperatio)
 • budeme dbát na proaktivní zapojování zástupců fakulty do koncepčních kroků na úrovni univerzity, mezifakultní sdílení dobré praxe v relevantních resortech a efektivní a pravidelnou spolupráci se zástupci FF UK na univerzitní úrovni
 • zavedeme pozici koordinátorky personální podpory a vzdělávání jako členky kolegia děkana (viz bod IV.)