Struktura kolegia

Hlavním úkolem kolegia děkana v našem pojetí je vnímat fakultu i přes její pluralitu jako celek a podporovat tento princip u celé akademické obce, reflektovat aktuální situaci fakulty vzhledem ke střednědobé i dlouhodobé vizi a vytvářet podmínky pro to, aby se v čase posouvala žádoucím směrem odpovídajícím jejímu významu i roli. Budeme získávat kvalitní data pro analýzu současného stavu fakulty, zaměříme se na nastavení sdílení informací, podporu a rozšiřování dobré praxe, rozpoznání slabších míst, přinášení možných způsobů jejich řešení a jejich adaptaci na základě diskuse. V takto nastaveném partnerském způsobu řízení na základě sdílené vize je možné, aby kolegium děkana rovněž dobře plnilo svou roli vůči dalším aktérům (například vedení univerzity či příslušným ministerstvům), tj. efektivně hájilo zájmy fakulty navenek.

Pro naplnění tohoto cíle navrhujeme strukturu proděkanského týmu v dílčích věcech modifikovat. FF UK je největší fakultou naší univerzity, přesto je počet jejích proděkanů ve srovnání s obdobnými fakultami menší. Vzhledem k přibývání agend a úkolů je tak obtížné nastavit řízení efektivně.

Gesce proděkana pro vědu (Vědecká rada a kvalifikační růst, doktorské studium a ediční činnost fakulty) se nezmění.

Bude vytvořena nová pozice proděkana pro akreditace a hodnocení kvality – kromě vlastního akreditačního procesu bude mít na starosti i průběžné hodnocení realizace akreditací, ale i nastavení hodnocení v dalších oblastech, pro příští období zejména v oblasti pravidel kariérního rozvoje a implementace modelu financování; těmto oblastem se bude věnovat v koncepční  spolupráci s příslušnými proděkany, zejména pro vědu a pro studium. Podobná pozice je na mnoha fakultách UK již běžná.

Proděkan pro studium již nebude mít primární odpovědnost za akreditační proces, ale za péči o realizaci studia. Z toho důvodu bychom rádi pod agendu proděkana pro studium přiřadili i činnost referátu pro přijímací řízení (tak jako tomu bylo v minulosti); do gesce jednoho proděkana by se tak začlenila péče o studenty od podání přihlášky přes vstup do pregraduálního studia po absolutorium.

Proděkan pro vnější vztahy a třetí roli bude mít v gesci veškerou propagaci činnosti fakulty (včetně popularizační práce s uchazeči) a další aspekty třetí role (aplikační a transferové aktivity v oblasti humanitních, společenskovědních a uměnovědných oborů, včetně projektových výzev zaměřených na třetí roli, spolupráci s univerzitním projektem HYB4City a zapsaným ústavem v Kampusu Hybernská).

Gesce dalších proděkanů (proděkana pro zahraničí, proděkana pro informační zdroje a proděkana pro infrastrukturu) se oproti dosavadnímu pojetí nezmění.

Součástí kolegia děkana bude rovněž nová pozice koordinátorky pro personální podporu a vzdělávání, jejíž agenda bude zahrnovat různé způsoby podpory studentů a zaměstnanců FF UK, a koordinátor(ka) pro učitelství, pozice vytvořená již panem děkanem Pullmannem a určená k rozvoji učitelství, koordinaci didaktických platforem na FF UK a rozvoj spolupráce se středními školami.

Zároveň bychom rádi navázali užší spolupráci s koordinátory budoucích programů Cooperatio, respektive zástupci FF UK v mezifakultních radách těchto Progresů. Forma a náplň této spolupráce bude specifikována v návaznosti na to, jak bude celý systém na UK a na FF UK implementován.

Složení kolegia